عارضه یابی و مساله یابیعلم و فناوری

عارضه یابی نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری کشور

سیستمهای آمار و اطلاعات علم و فناوری اهداف ششگانه «یافتن و بررسی حوزه های تمرکز علم ، فناوری و نوآوری»، «ارزیابی تعداد محصولات»، «ارزیابی تنوع و گستردگی»، «تعیین کیفیت محصولات علمی و فناورانه»، «کشف الگوهای شبکه ­های علمی و پژوهشی» و «رصد موضوعات خاص» را دنبال می‌کنند. که تاکنون در کشور عمدتا شاخص‌ها و ساز‌و‌کارهای «تعدادی» مورد توجه قرار گرفته‌اند و سایر اهداف مغفول مانده‌اند.

در راستای تحقق اهداف و اصلاح رویکردهای موجود در نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری راهبردها و راهکارهایی پیشنهاد می‌شوند که ازآن جمله می‌توان به «ایجاد سرویس‌ های مطلوبیت‌ زای جاذب اطلاعات»، «ایجاد سامانه‌ های لازم جهت استفاده از آمار و اطلاعات علم و فناوری» و … اشاره‌کرد. و بر اساس این راهبرد‌ها و راهکار‌های کلان، اقداماتی برای سیاست‌ گذاران علم و فناوری پیشنهاد می‌شود که با توجه به لزوم زمان‌ بندی مناسب برای این اقدامات و پروژه‌ های اجرایی، به صورت کلی آن‌ها را در سه دسته «بلندمدت»، «میان‌مدت» و «کوتاه‌مدت» دسته‌ بندی کرده‌ایم.

ضرورت و هدف پژوهش

مدیریت و سیاست‌گذاری نظام علم و فناوری در سطح ملی نیازمند آمار و اطلاعات دقیق و معتبر از بخش‌های مختلف این نظام می‌باشد. در واقع تصمیم‌ گیرندگان حوزه‌ی علم و فناوری بصیرت و آگاهی خود را از این اطلاعات کسب نموده و تصمیمات خود را برپایه آمارهایی که نشان‌ دهنده‌ی وضعیت موجود و یا پیش‌بینی‌ کننده‌ی روندهای آینده می‌باشند بنا می‌کنند. این آمار و اطلاعات بمانند قوه‌ی بینایی نظام علم و فناوری در سطح ملی عمل کرده و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن حرکت این نظام ملی دچار اختلال خواهد شد. لذا اهمیت پرداختن به این موضوع با توجه به جایگاه توصیف‌ شده برای آمار و اطلاعات در نظام علم و فناوری کشور، روشن می‌گردد.

از طرفی دستیابی به آمار و اطلاعات در حوزه‌ی علم و فناوری همانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها مستلزم طراحی کلان و شناسایی و استقرار سامانه‌های مناسب در بخش‌ های مختلف نظام علم و فناوری است. از این‌رو این پژوهش تلاش می‌کند تا گامی در جهت تحقق این هدف بردارد.

لزوم یکپارچگی نظام آمار و اطلاعات علم، فناوری و نوآوری

برنامهریزی و سیاست گذاری علم و فناوری در کشور نیازمند یک نظام آمار و اطلاعات دقیق و یکپارچه متشکل از بخش‌های مختلف این نظام است. عمدتا نظام آمار و اطلاعات پیرامون سه موضوع علم، فناوری و نوآوری به صورت یکجا آورده می‌شود و در بسیاری کشورها نیز این نظام یک نظام یکپارچه و هماهنگ است. این موضوع نشان می­دهد که دارابودن دید جزئی نگر به این بخشها و ارزیابی مجزای آنها نمی­تواند یک دید جامع و صحیح ایجاد نماید.

اهداف سیستم های آمار و اطلاعات علم و فناوری

سیستمهای آمار و اطلاعات علم و فناوری، شاخصها و سازوکارها عمدتا اهداف ششگانه زیر را دنبال می­کنند:

 1. حوزه ­ها و رشته هایی که پژوهش و فناوری بر روی آنها متمرکز شدهاند. به عبارتی این شاخصها و سازوکارها به دنبال یافتن و بررسی حوزه های تمرکز علم ، فناوری و نوآوری در یک کشور هستند. خلأها را یافته و وضع مطلوب را از نظر حوزه ­های علم و فناوری مشخص می­کنند.
 2. تعداد محصولات شامل انتشارات ، افراد، محصولات و شرکت های دانشبنیان، اختراعات و امثال اینها را نشان می­دهند.
 3. تنوع و گستره فعالیتها و نحوه توزیع آنها را مشخص می­کنند.
 4. کیفیت محصولات علمی و فناورانه را معین می­کنند. شاخص هایی مثل ارجاع سازوکارهای خبرهمحور و امثال اینها این هدف را دنبال می­کنند.
 5. الگوهای شبکههای علمی، پژوهشی و نوآوری را نشان میدهند. این الگوها از اهمیت بسیار بالایی در امر سیاستگذاری و شناخت سیستم دارند و مطلوبیتها و الگوهای رفتاری جامعه علمی و فناوری، تعاملات و ارتباطات آنها را نشان می­دهند.
 6. موضوعات داغ یا خاص شاخصها ، سازوکارها و تحلیلهای مرتبط با آنها یا موضوعاتی را که توجه نسبت به آنها زیاد شده یا اهمیت ناگهانی پیدا کرده­اند را در سطوح مختلف نشان می­دهند و قابلیت رصد موضوعات و دلایل اهمیت یافتن آنها را تعیین مینمایند.

بررسی نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری کشور ما نشان می‌دهد که آنچه در کشور ما تاکنون به آن پرداخته شده‌است عمدتا شاخص‌ها و ساز‌و‌کارهای «تعدادی» است و در برخی سطوح اهداف را نیز پوشش داده‌است. در حوزه کیفیت نیز هر چند شاخص‌های رایج کم و بیش در سطح محصولات مورد ارزیابی قرار‌می­گیرند، اما در ساز‌و‌کار‌هایی که نیاز به شبکه خبرگان موضوع و فرآیند‌های ارزیابی زمان مبنا و در حوزه غیر از خروجی‌های ملموس اقدام قابل ملاحظه صورت نگرفته‌است. در زمینه سایر موارد یعنی ارزیابی تنوع و گستردگی، کشف الگوهای شبکه­های علمی و پژوهشی و موضوعات خاص هیچ اقدام یا برنامه­ای در کشور انجام یا ارائه‌نشده‌است.

بدیهی است که سنجش مواردی که پویایی بالا داشته و نیاز به به‌روز بودن دائمی دارند از طریق ساز‌و‌کارهای رایج نظیر خود‌اظهاری بخش‌ های دوره ­ای یا فرم های ارزیابی امکان‌پذیر نیست و لازم است این داده­ها از طریق سیستم‌ ها و بسترهای اطلاعاتی که اطلاعات را ثبت و تحلیل می­نمایند اصلاح شوند. این بسترها هنوز جایگاه خاصی در کشور ندارند.

سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی

در راستای تحقق اهداف و اصلاح رویکردهای موجود در نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری راهبردها و راهکارهای اساسی ذیل ضروری و کارآمد به نظر می‌رسد:

 • ایجاد سرویس‌ های مطلوبیت‌ زای جاذب اطلاعات برای جامعه علمی و فعالیت‌ های علمی و فناورانه در کشور و جهان؛
 • ایجاد سامانه‌ های لازم جهت استفاده از آمار و اطلاعات علم و فناوری در سیاست‌ گذاری و تصمیم‌ سازی و استفاده از روش‌ های مبتنی بر شواهد و واقعیات در سیاست‌ گذاری و تصمیم‌ سازی علم و فناوری و توسعه ابزارهای اطلاعاتی و آماری پشتیبانی‌ کننده این فرآیند؛
 • طراحی ساز‌و‌کارهای تحلیل داده و تولید شاخص‌ ها به صورت پویا در راستای جهت دادن به فعالیت‌ ها و رویکرد‌ های جامعه علمی (نگاه به شاخص‌ ها و ارزیابی به عنوان یک رباینده و نظام‌ دهنده)؛
 • بستر‌ سازی برای حضور بخش‌ های غیر‌ حاکمیتی در تولید سرویس‌ های اطلاعاتی علمی و فناورانه و استفاده از اطلاعات تولیدی توسط این سرویس‌ها؛
 • فرهنگ‌سازی و آموزش در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات در تصمیم‌ گیری و تصمیم‌ سازی خصوصا در حوزه علم و فناوری و روش‌ها و ساز‌و‌کارهای مرتبط با آن؛
 • استفاده حداکثری از بانک‌ های اطلاعاتی موجود و تحلیل یکپارچه داده‌ ها در جهت تقویت و توسعه فرآیند سیاست‌ گذاری علم و فناوری؛
 • ایجاد سیستم‌ های تحلیل علت و معلولی و پویایی سیستم علم و فناوری با مدنظر قرار دادن ارتباط و تأثیر این سیستم بر سایر سیستم‌ های کشور نظیر سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره.

پیشنهاد اقدامات جهت بهبود نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری

بر اساس این راهبرد‌ها و راهکار‌های کلان اقدامات و سبد پروژه زیر برای سیاست‌ گذاران علم و فناوری پیشنهاد می‌شود. با توجه به اینکه این سبد پروژه شامل اقدامات و پروژه‌ های اجرایی است و لازم است زمان‌بندی مناسب برای آن‌ها انجام‌شود. این موارد در سه بخش کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت دسته‌بندی شده‌است.

اقدامات کوتاه‌مدت

 1. بررسی نیازهای اطلاعاتی سیاست‌ گذاری علم و فناوری در کشور
 2. ایجاد دسترسی‌ها و تعاملات داده‌ ای مناسب با دستگاه‌های تولید‌ کننده اطلاعات مرتبط و استفاده از پایگاه‌ های داده موجود
 3. شناسایی فعالان بخش خصوصی که سرویس‌ های مطلوب در حوزه علم و فناوری ارائه می‌نماید و ایجاد زمینه و ساز‌وکار تعامل اطلاعاتی با آن‌ها.
 4. طراحی ساختار اطلاعاتی، فرآیندها و سازوکارهای فرآوری و تحلیل داده‌ ها در حوزه سیاست‌ گذاری علم و فناوری.

اقدامات میان‌مدت

 1. طراحی و پیاده‌ سازی سیستم‌ های مانیتورینگ، هوشمندی کسب‌ و کار، داشبوردهای مدیریتی و سیستم‌ های پشتیبان تصمیم و سیاست‌ گذاری
 2. ایجاد شبکه‌ های صاحب‌ نظران به صورت حقیقی و مجازی برای استفاده در فرآیند های سیاست‌ گذاری و آینده‌ نگاری علم و فناوری
 3. طراحی سرویس های تعاملات علمی و فناورانه جهت ثبت اطلاعات رفتاری جامعه علمی کشور
 4. ایجاد گلوگاه ‎های مناسب برای سامان‌ دهی دسترسی جامعه علمی به خدمات بین‌ المللی نظیر پرتال‌های دسترسی به منابع علمی، خدمات همکاری علمی و غیره
 5. شناسایی و حمایت غیر مستقیم از مجموعه‌های فعال بخش خصوص ارائه‌ دهنده خدمات علمی و فناورانه و هدایت آن‌ها جهت اخذ و ثبت اطلاعات حداکثری از مخاطبان و خدمت‌ گیرندگان.

اقدامات بلندمدت

 1. ساماندهی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی تولید‌کننده اطلاعات و ایجاد سیستم‌ های اطلاعاتی یکپارچه ملی در حوزه علم و فناوری
 2. ایجاد سیستم‌ های ارزیابی و نظارت پویا با قابلیت پشتیبانی از مدل‌ ها و روش‌ های مختلف نظارت و ارزیابی و تولید گزارشات با قالب‌ ها و در سطوح مختلف
 3. واگذاری خدمات اطلاعاتی حوزه علم و فناوری نظیر پایگاه‌ های اطلاعاتی پایان‌نامه‌ ها، پژوهش‌ها، پتنت‌ها و اطلاعات بازار به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و عمومی دارای صلاحیت
 4. ایجاد سیستم‌های رگولاتوری اطلاعات علم و فناوری برای کنترل و نظارت بر تولید و مصرف آمار و اطلاعات علم و فناوری در کشور
 5. عملیاتی‌کردن فرایند مستمر تولید نقشه علم و نقشه دانش کشور در حوزه‌های مختلف
 6. ایجاد سیستم‌های اعتباردهی و اعتبار‌سنجی به مؤسسات، مجموعه‌ها، محصولات، خدمات و تولیدات علمی و فناورانه بر اساس سیستم‌های آمار و اطلاعات علم و فناوری

 جمع‌بندی

آمار و اطلاعات بمانند قوه‌ی بینایی نظام علم و فناوری در سطح ملی عمل کرده و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن حرکت این نظام ملی دچار اختلال خواهد‌شد. در واقع لازم است تصمیم‌گیرندگان حوزه علم و فناوری بصیرت و آگاهی خود را از این اطلاعات کسب‌ نموده و تصمیمات خود را بر پایه آمار هایی که نشان‌ دهنده‌ ی وضعیت موجود و یا پیش‌بینی‌ کننده‌ ی روندهای آینده می‌باشند بنا کنند. در این پژوهش جهت تحقق اهداف و اصلاح رویکردهای موجود در نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری هفت راهکار و پیشنهاد ارائه شد و در ادامه جهت دستیابی به این راهکارها مجموعه‌ ای از اقدامات در قالب یک سبد پروژه پیشنهاد شد. این اقدامات در قالب چهار اقدام کوتاه‌ مدت، پنج اقدام میان‌ مدت و شش اقدام بلندمدت ارائه شدند.

این مطالعه در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) و شرکت تترا (توسعه تفکر روش آفرین) با همکاری امیر رودی و محمود کلانتری  انجام شده‌است.

محصولات مرتبط:

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
برچسب ها

شرکت تترا

شرکت تترا با تمرکز بر موضوع مهم ابزارها و روش‌ ها خصوصا در موضوعات کلیدی کشور نظیر برنامه‌ ریزی، سیاست ‎گذاری، تصمیم‌ گیری و مدیریت، فعالیت خود را در سال 1386 آغاز نمود. موضوع کاری شرکت در ابتدا بر ابزارهای مدیریت، برنامه‌ ریزی و حل مسائل سازمان تمرکز داشت. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن