جامعه اندیشکده ‌ها خدمات و بسترهای متنوع، اما در عین حال یکپارچه‌ای را به منظور معرفی و برجسته‌ سازی پروژه ‌ها و اقدامات برتر اندیشکده ‌های کشور توسعه داده است. خدمات و بسترهایی از قبیل سایت، فصلنامه و سالنامه جامعه اندیشکده‌ ها، رویداد با اندیشه ‌ورزان و جایزه ملی سیاست ‌گذاری، که در همه آنها فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه ‌ها و اقدامات برتر، همواره به عنوان یک فرآیند کلیدی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. افزون بر این، با توسعه روابط و گسترش فعالیت ‌های جامعه اندیشکده ‌ها، مراجعات مستمری از سوی بدنه حکمرانی و دستگاه‌ های اجرایی به این مجموعه برای تعریف همکاری‌ های مشترک میان این نهادها و اندیشکده ‌های کشور صورت گرفته است.
در همین راستا، شورای علمی جامعه اندیشکده‌ها، مرکب از اندیشه‌ ورزانی که حداقل دو پروژه را در اندیشکده(های) کشور به عنوان مدیر و مسئول اصلی اجرا نمودند، با هدف ارزیابی و کارشناسی پروژه‌ ها و اقدامات اندیشکده‌ های کشور در بستر خدمات جامعه اندیشکده ‌ها، و طرح ‌های همکاری مشترک میان اندیشکده‌ ها و بدنه حکمرانی و دستگاه‌ های اجرایی، در چندین کمیته علمی تشکیل گردیده است.

کمیته اقتصاد

 

سید محمد عباس‌نیا

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی
مدیراندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

وحید خاشعی

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرعامل اسبق اندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

محمدرضا مهدیار اسماعیلی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر اسبق شورای راهبری اقتصادی، مرکز پژوهشی آرا

امیر رودی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت تترا

کمیته انرژی

جواد سلیمان پور

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس ارشد انرژی، اندیشکده سیاست ‌گذاری امیرکبیر

علیرضا صفری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
مدیر گروه سیاست خارجی، اندیشکده سیاست‌ گذاری امیرکبیر

کمیته حکمرانی

وحید خاشعی

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرعامل اسبق اندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

مهدی یخچالی

دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
معاون پژوهشی، اندیشکده شفافیت برای ایران

مهدی فصیحی فرهندی

دکتری سیاست‌ گذاری و حکمرانی آب، دانشگاه صنعتی دلف هلند
مسئول میز مدیریت و حکمرانی زیربنایی، مرکز بررسی ‌های استراتژیک ریاست جمهوری

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران
مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

علی ملک زاده

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور
مسئول گروه مالیات، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

فرزاد حجتیان مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر داخلی، اندیشکده محنّا

کمیته علم و فناوری

امیر رودی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت تترا

کمیته سیاست خارجی

 

بهزاد احمدی

دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر ارشد غیرمقیم، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری

کمیته اجتماعی و فرهنگی

محبوبه داودی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران
مدیرعامل اندیشکده افرا، مرکز پژوهشی آرا

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌ شناسی، دانشگاه مازندران
مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری

سیدمحمدرضا باقرزاد

دکتری ریاضی محض، دانشگاه ملی چونگنام کره جنوبی
پژوهشگر پژوهشکده چشم ‌انداز و آینده ‌پژوهی

کمیته دفاع و امنیت

بهزاد احمدی

دکتری روابط بین ‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر ارشد غیرمقیم، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری