فهرست اندیشکده ها

اندیشکده‌های تاسیس شده در دهه ۶۰

۱ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری  بازدید

اندیشکده‌های تاسیس شده در دهه ۷۰

۱ اندیشکده صنعت و فناوری (آصف) بازدید
۲ شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) بازدید
۳ اندیشکده یقین بازدید
۴ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  بازدید

اندیشکده‌های تاسیس شده در دهه ۸۰

۱ بنیاد توسعه فردا بازدید
۲ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام  
۳ گروه علمی تحلیلی طیف بازدید
۴ موسسه پژوهشی آیندگان بازدید
۵ شرکت تترا  
۶ مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی بازدید
۷ پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف بازدید
۸ اندیشکده برهان انقلاب اسلامی بازدید
۹ مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) بازدید

اندیشکده‌های تاسیس شده در دهه ۹۰

۱ مرکز پژوهشی آرا بازدید
۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت بازدید
۳ اندیشکده مرصاد بازدید
۴ اندیشکده راهبردی تبیین بازدید
۵ اندیشکده تدبیر آب ایران  
۶ اندیشکده راهبردی مهاجر بازدید
۷ اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر بازدید
۸ موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی بازدید
۹ اندیشکده شفافیت برای ایران بازدید
۱۰ مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
۱۱ اندیشکده حکمرانی شریف بازدید
۱۲ موسسه آینده پژوهی جهان اسلام بازدید
۱۳ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بازدید
۱۴ مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بازدید


اندیشکده‌های ثبت شده به عنوان واحد پژوهشی در وزارت علوم

۱ پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف بازدید
۲ مرکز پژوهشی آرا بازدید
۳ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت بازدید

اندیشکده‌های وابسته به دانشگاه

۱ پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف بازدید
۲ مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) بازدید
۳ اندیشکده راهبردی مهاجر بازدید
۴ اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر بازدید
۵ اندیشکده حکمرانی شریف بازدید
۶ مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بازدید

اندیشکده‌های حوزوی

۱ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام  
۲ اندیشکده مرصاد بازدید
بستن