شبکه

انجمن گفت و گوی شفافیت برای ایران

بستر گفت‌ و گو، به اشتراک‌ گذاری مطلب و طبقه‌ بندی موضوعات علمی و فنی در حوزه شفافیت

انجمن گفت‌ و گوی شفافیت، محفلی برای شبکه افراد فعال در حوزه شفافیت است تا مطالب علمی و فنی در این حوزه را به اشتراک بگذارند و درباره آن‌ها به بحث و تبادل نظر بپردازند. در این انجمن که توسط اندیشکده شفافیت برای ایران راه اندازی شدهاست، مسائل و راه حل ‌های بومی برای مسائل کشور در حوزه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع مطرحمی‌شود. دانش طبقهبندیشده و دستهبندیشده در این انجمن که مرتبا در حال تکمیلشدن است، می‌تواند به عنوان یک مرجع علمی برای علاقهمندان به این حوزه مورد استفاده قرارگیرد.

ضرورت ایجاد انجمن گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران

با شکل گیری اندیشکده شفافیت برای ایران، شبکه‌ای از افراد فعال در حوزه شفافیت ایجاد شده است که در آن، پژوهش‌ های گوناگونی در حوزه شفافیت صورت می‌گیرد و محتواها و مطالب متنوعی از منابع مختلف در رابطه با شفافیت جمعآوری می‌شود. بحث‌ ها و گفتگوهایی نیز در زمینه موضوعات مرتبط با شفافیت و مسائل روز کشور در این حوزه انجام می‌شود.

با توجه به تولید محتوای مناسب در این شبکه که می‌تواند برای افراد زیادی قابل استفاده باشد، بستری نیاز است تا بتواند این محتواها را ضمن تولید تدریجی به شکل منسجم و طبقهبندیشده در اختیار افراد قرار دهد؛ بازیابی و جستجو در محتوا را سهولت بخشد؛ امکان دسترسی سایر علاقه‌‌مندانی که بعدا وارد این حوزه خواهندشد را از طریق جستجو در وب فراهمسازد؛ و بحث‌ها و تبادل نظرها را مستندسازی کند. پلتفرم «انجمن گفت ‌و گو» یکی از سیستم‌ های مدیریت محتوا است که برای ساماندهی این نوع محتوا که به تدریج و در تعامل میان پژوهشگران و فعالان تولید می‌شود، کاربرد دارد.

اهداف انجمن گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران

یکی از اهداف ایجاد انجمن گفتوگوی شفافیت، ایجاد فضایی برای طبقه‌بندی دانش حوزه شفافیت است. مطالب علمی مفیدی که توسط اعضا ضمن پژوهش‌ ها و پروژه‌ های مختلف در منابع گوناگون یافتمی‌شود، در این انجمن درج، طبقهبندی و دستهبندی می‌شود. بدین ترتیب با انباشته شدن محتواها در طول زمان، مرجعی علمی برای موضوعات مرتبط با شفافیت ایجاد می‌گردد که افراد بیرونی می‌توانند از طریق جستجو در فضای وب آن‌ها را یافته و مورد استفاده قراردهند.

هدف دیگر انجمن گفتوگوی شفافیت، مستندسازی بحث و گفت‌ و گوهای حوزه شفافیت است. در این انجمن موضوعاتی که بین اعضا مورد بحث قرار می‌گیرد ثبت و ضبط می‌شود و بر اساس محتوا دستهبندی می‌گردد. این گفت‌ و گوها می‌تواند زمینه را برای تولید محتوای بومی در حوزه شفافیت فراهم سازد و سرنخ‌های مهمی را در رابطه با مسائل کشور در حوزه شفافیت در اختیار قراردهد. به عبارت دیگر، می‌توان این انجمن را به عنوان بانک مسائل و ایده‌ های بومی در حوزه شفافیت محسوب نمود.

موضوعات انجمن گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران

موضوعات اصلی انجمن گفت و گوی شفافیت را «شفافیت»، «فساد»، «تعارض منافع» و «شفافیت در نهادها و حوزه‌ ها» تشکیل می‌دهند. البته موضوعات این انجمن در طول زمان و با توجه به میزان محتوا در هر بخش اصلاح و تکمیل می‌گردد و مدیریت انجمن محتواهای درج شده توسط اعضا را بررسی، پالایش و منظم می‌کند. در ادامه، موضوعات انجمن به اختصار معرفی می‌گردد.

  1. شفافیت

یکی از موضوعات اصلی انجمن گفت و گوی شفافیت، خود «شفافیت» است. اگر چه «شفافیت» پدیده‌‌ای ساده و همه فهم به نظر می‌رسد، اما در واقع، ابعاد و پیچیدگی‌ های تخصصی دارد که دقت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده‌ ای را می‌طلبد. در این بخش از انجمن موضوعاتی چون چیستی، چرایی، مبانی، شاخص‌ ها، نظام مسائل، آسیب‌ ها و استثنائات شفافیت مورد بحث قرارمی‌گیرد.

  1. فساد

شفافیت سریعترین، سادهترین، و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد، هم در بُعد پیشگیری از جرم و هم در بُعد کشف جرم است. بدین جهت شفافیت ارتباط نزدیکی با موضوع فساد و مبارزه با آن را دارد. در این بخش از انجمن، موضوعات پژوهشی مرتبط با فساد مورد بحث قرار می‌گیرد. مهمترین این موضوعات عبارتند از: مباحث پایه‌‌ای فساد، صنعت مبارزه با فساد، مصادیق فساد، سوت‌زنی و نظارت عمومی.

  1. تعارض منافع

تعارض منافع از زیر بنایی‌ترین مباحث در حوزه مبارزه با فساد است که ایجاد شفافیت می‌تواند آن را رفع نماید. علیرغم اینکه در سال‌های اخیر موضوع شفافیت در کشور ما به صورت ویژه مورد توجه قرارگرفته اما موضوع تعارض منافع تاحدی مغفول ماندهاست. برخی موضوعات مرتبط با تعارض منافع در انجمن شفافیت عبارتند از: چیستی، مبانی، مصادیق، مدیریت تعارض منافع و حقوق تعارض منافع.

  1. شفافیت در نهاد ها و حوزه‌ ها

پس از پرداختن علمی و فنی به مفهوم شفافیت، لازم است این مفهوم به صورت عملی و در سطح نهادها و دستگاه‌ های کشور مورد توجه قرار گیرد. در این بخش از انجمن تلاش می‌شود کاربست شفافیت در نهادها و حوزه‌های گوناگون به بحث گذاشتهشود. نهادهایی چون مجلس، قوه‌‌قضائیه، دولت، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، شورای نگهبان، نهادهای تنظیمگر، نهادهای عمومی غیردولتی، صنایع استخراجی، بخش گردشگری، بخش خصوصی، نهادهای خیریه، و نهادهای مرتبط با نظام‌های آموزش، سلامت، رسانه، اقتصاد و مالیات، در این بخش به لحاظ شفافیت مورد بحث قرار می‌گیرند.

  1. موضوعات مرتبط با شفافیت

ایجاد شفافیت در نظام حکمرانی کشور ثمرات گوناگونی از جمله افزایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی به همراه دارد. بنابراین شفافیت موضوعی است که با شبکه‌ای از موضوعات گوناگون حوزه حکمرانی مرتبط است.

در این بخش موضوعات مرتبط با شفافیت مورد بحث قرار می‌گیرد. این موضوعات عبارتند از: حکومت باز، داده باز، قانون سپاری، جمعسپاری، چالش، فناوری شهروندی، دولت به مثابه پلتفرم، درستیسنجی، زنجیره بلوک، دولت الکترونیک، نوآوری باز، دانش باز، مصور سازی داده، فناوری نرم، اقتصاد رفتاری، حاکمیت و شهر هوشمند، اقتصاد سیاسی، حکمرانی خوب، پاسخگویی، تنظیمگری، مطالبهگری، حاکمیت شرکتی.

  1. فعالین شفافیت

اقدامات و تجربیات بومی خرد و کلان افراد فعال در حوزه شفافیت که در گروه‌ ها و مجموعه‌ های گوناگون ملی و محلی مشغول به فعالیت هستند می‌تواند به عنوان الگو و الهامبخش سایرین باشد. در این بخش درباره این تجربه‌ ها و اقدامات گفتگو و تبادل نظر می‌شود.

دستاوردهای انجمن گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران

انجمن گفتو گوی شفافیت دستاوردهای قابل توجهی داشتهاست. تاکنون ۲۰۰ نفر از محققان و پژوهشگران حوزه شفافیت به عضویت این انجمن در آمدهاند. در این انجمن، ماهانه حدود ۲۵۰ مطلب تولید می‌شود؛ به طوری که از ابتدا تاکنون حدود ۵۰۰۰ مطلب در ۷۵۰ موضوع مختلف تولیدشده است. برخی موضوعات این انجمن مانند «شفافیت چیست» به مرجع اصلی محتوا در حوزه مربوطه تبدیل شده و چند هزار ورودی از موتور جستجوی گوگل داشته است.

جمع‌بندی

انجمن گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران به عنوان محلی برای جمع آوری و طبقه بندی موضوعات و مباحث دانش شفافیت و همچنین مستندسازی مباحث شکل گرفته حول این موضوع است. این انجمن با ایجاد شبکه‌ ای از فعالان این حوزه توانسته است بستر اولیه مناسبی را برای بحث و گفت‌ و گوی تخصصی و جمع آوری مسائل و ایده‌ های بومی شفافیت ایجاد نماید.

این انجمن توسط اندیشکده شفافیت برای ایران در سال ۱۳۹۴ راه اندازی شده است.

برای ورود به انجمن گفتگوی شفافیت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ورود به صفحه انجمن گفتگوی شفافیت برای ایران

امتیاز کاربر ۴ (۱ رای)
برچسب ها

اندیشکده شفافیت برای ایران

«شفافیت برای ایران» مجموعه‌ای است غیرانتفاعی که با اعتقادی راسخ پیرامون ضرورت تحقق مفهوم کلان و زیرساختی «شفافیت» در سطوح مختلف حکومت، به عنوان «ساده‌ترین، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین» راه‌کار برای حل مشکلات بنیادین حکمرانی فعالیت می‌نماید. ورود به صفحه اندیشکده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن