حسین رنجگری


پژوهشگر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران
کارشناسی ارشد - مهندسی انرژی - دانشگاه شریف
بستن
بستن