حوزه سیاستی: حکمرانی و مدیریت

راهنما

درباره جامعه اندیشکده‌های ایران

مرکز پژوهشی آرا

محورها: ​​دولت الکترونیک، مدیریت جهادی، فساد اداری، سازمان مدیریت، بودجه‌ریزی