​​موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

معرفی

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد به عنوان موسسه پیشرو در تولید ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، راهکارهای مناسبی را در این حوزه ارایه نماید.

ماموریت‌ها

  • تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی

نظر بدهید

AIRPRESS LOADED

200 0 0.77 محصولات?filterByFormula=OR({عنوان محصول} = "​​موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد")

200 0 0.75 اقدامات?filterByFormula=OR({عنوان اقدام} = "​​موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد")

200 0 0.73 پروژه‌ها?filterByFormula=OR({عنوان پروژه} = "​​موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد")